คณะผู้บริหาร


...
พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อย
โทร 032562200 ต่อ 101
e-mail orawanpor@gmail.com

...
นางณัฐนภัสสร์ ธัญญาพงษ์
หัวหน้าพยาบาล
โทร 032562200 ต่อ 137
e-mail natnaphat@yahoo.com
...
นางทีนุชา ทันวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร 032562200 ต่อ 115
e-mail teenucha@hotmail.com
...
นางภัทศา โพธิ์แสง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร 032562200 ต่อ 123
e-mail annkyn2011@gmail.com
...
นางสาวกัลย์ชิสา เตชะเรืองภิรมย์
เภสัชกรชำนาญการ
โทร 032562200 ต่อ 109