คณะผู้บริหาร


...
นพ.อมรเทพ บุตรกตัญญู
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อย

...
นางณัฐนภัสสร์ ธัญญาพงษ์
หัวหน้าพยาบาล
...
นางทีนุชา ทันวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
...
นางภัทศา โพธิ์แสง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
...
นางสาวกัลย์ชิสา เตชะเรืองภิรมย์
เภสัชกรชำนาญการ