ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
15 พ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรง และจัดทำเอกสารด้านงานประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 ผู้ดูแล
15 พ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารด้านงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 1/2562 ผู้ดูแล
14 พ.ค. 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรง และจัดทำเอกสารด้านงานประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 ผู้ดูแล
14 พ.ค. 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารด้านงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 1/2562 ผู้ดูแล
2 พ.ค. 2562 EB20.2 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ดูแล
24 เม.ย. 2562 ประกาศ เรื่องจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรงและจัดทำเอกสาร โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
24 เม.ย. 2562 ประกาศ เรื่องจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูล และจัดทำเอกสารด้านงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
24 เม.ย. 2562 ประกาศเรื่องจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
23 เม.ย. 2562 EB12 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบแผน Planfin ปี 2562 ไตรมาส 2 ผู้ดูแล
23 เม.ย. 2562 ขอเผยเผยแพร่ แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลขอเผยแพร่ปรับแผนPlanfin ผู้ดูแล
23 เม.ย. 2562 ขอเผยแพร่ ขออนุมัติแผนประมาณการ Planfin 2562 ผู้ดูแล
11 เม.ย. 2562 EB20.1 ขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลชุมชน ผู้ดูแล
22 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 24 ขอนำผลการกำกับติดตามแผนป้องกันทุจริตเผยแพร่ให้กับสาธารณชนทราบ ผู้ดูแล
22 มี.ค. 2562 EB 24 ขอรายงานผลกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้ดูแล
20 มี.ค. 2562 EB 25 ขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่องมาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
20 มี.ค. 2562 EB 25 ขอเผยแพร่มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
20 มี.ค. 2562 EB 25.6 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB 25 มาตราฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ผู้ดูแล
20 มี.ค. 2562 ขอเผย EB 11แพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ราบงานผลการปฏิบัติงานตามแผน plainfin 2561 ผู้ดูแล
20 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB9 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม plan ปี 2562 ไตรมาส1 ผู้ดูแล
20 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล EB9 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม planfin ปี 2561 ผู้ดูแล
7 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่ สขร1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ดูแล
7 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่ สขร1 มกราคม 2562 ผู้ดูแล
7 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่ สขร1 ธันวาคม 2561 ผู้ดูแล
7 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB 9.7.5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผู้ดูแล
7 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่ EB9.5 ข้อร้องเรียน ผู้ดูแล
1 มี.ค. 2562 EB 13 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB13 ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ดูแล
1 มี.ค. 2562 EB 13 ขอเผยแพร่ ขออนุมัติลงนามประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
20 ก.พ. 2562 ขอเผยแพร่ ขออนุมัติแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขปี งบประมาณ 2562ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2562 ผู้ดูแล
20 ก.พ. 2562 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB18 ขอนำแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสำนักงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ2562 ผู้ดูแล
20 ก.พ. 2562 ขอเผยแพร่ EB17 ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 ผู้ดูแล