ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ รายละเอียดแผนงานและแผนโครงการเงินบำรุง ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายะละเอียดแผนจัดจ้างเงินเดือน ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดแผนจัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดแผนซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดแผนซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดแผนซื้อคอม ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา แผนกทันตกรรมประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา แผนกทันตกรรม ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ รายละเอียดซื้อเวชภัณฑ์ มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายงานสรุปแผนซื้อ วิทยาศาตร์การแพทย์ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่สรุปแผนซื้อยา ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ สรุปแผนซื้อจ้าง ปี 2562 ผู้ดูแล
27 ก.ย. 2561 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 ผู้ดูแล
24 ส.ค. 2561 แนวทางการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่าน e-GP ผู้ดูแล
26 พ.ค. 2561 ขอเผยแพร่รายงานการประชุม การวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ดูแล
25 พ.ค. 2561 ขอเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือเรื่อง ข้อเข่าเสื่อม ผู้ดูแล
3 เม.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายงานผลการร้องเรียน ผู้ดูแล
30 มี.ค. 2561 คู่มือการลดข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกสมุนไพร ผู้ดูแล
25 มี.ค. 2561 ขอเผยแพร่ช่องทางกาติดต่อสื่อสาร โรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
24 มี.ค. 2561 ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถ พยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ดูแล
19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และบันได หน้าอาคารกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ดูแล