ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
11 ธ.ค. 2561 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 หัวข้อ :รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ/จ้างประจำปี ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 หัวข้อ : การกำหนดมาตรกาล กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2 (ส่งแบบประเมิน ITA ปี 2562) ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1 (ส่งแบบประเมิน ITA ปี 2562) ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 แบบแสดงบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท) ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท) ผู้ดูแล
1 ธ.ค. 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทาง ผู้ดูแล
30 พ.ย. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) ผู้ดูแล
29 พ.ย. 2561 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ/จ้าง ทุกวิธี ของหน่วยงาน (โครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย) ผู้ดูแล
29 พ.ย. 2561 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเขาย้อย (หัวข้อ:แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ผู้ดูแล
29 พ.ย. 2561 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มของการเผยแพร่ข้อมูล EB8แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ ผู้ดูแล
29 พ.ย. 2561 ขอเผยแพร่ ขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 ผู้ดูแล
6 พ.ย. 2561 ขอเผยแพร่ การดำเนินการตามโครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดึ รณรงค์ค้นหาโรคมะเร็งปาดมดลูกและเต้านม ผู้ดูแล
6 พ.ย. 2561 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล การดำเนินการตามโครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดึ รณรงค์ค้นหาโรคมะเร็งปาดมดลูกและเต้านม ผู้ดูแล
31 ต.ค. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) ผู้ดูแล
18 ต.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล
17 ต.ค. 2561 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ที่ผ่านมา) ผู้ดูแล
16 ต.ค. 2561 หนังสือสธ_ 0217-ว3001 (16 ต_ค_ 60) ว่าด้วยการป้องกันผู้มีส่วนฯ ผู้ดูแล
16 ต.ค. 2561 ขอเผยแพร่ EB5 ขอเผยแพร่การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดี รณรงค์ค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ผู้ดูแล
16 ต.ค. 2561 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB5 ขอเผยแพร่การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดี รณรงค์ค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ผู้ดูแล
12 ต.ค. 2561 คำสั่งปิดและปลดประกาศ ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 คำสั่งมอบอำนาจ 1956-2561 (จัดซื้อจัดจ้าง) ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศ ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการ การเช่า การซื้อ การอบรม และแผนอื่นๆ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ รายละเอียดแผน จ้างเหมาบริการเก็บขยะติดเชื้อ ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ รายละเอียดแผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายรายละเอียดแผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายละเอียดแผนประกันภัยรถยนต์ ประจำปี 2560 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่ รายละเอียดแผนงานและแผนโครงการเงินบำรุง ประจำปี 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ย. 2561 ขอเผยแพร่รายะละเอียดแผนจัดจ้างเงินเดือน ประจำปี 2562 ผู้ดูแล