ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
12 มิ.ย. 2562 EB21.2 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเขาย้อย จังเพชรบุรี ผู้ดูแล
12 มิ.ย. 2562 EB21.1 ขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
12 มิ.ย. 2562 EB17.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ EB17 ผลการกำกับติกตามและสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
12 มิ.ย. 2562 EB17.4 รายงานผลกำกับ ติดตามผลประกาศมาตรการป้องกันการับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB12 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ขอรายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการปีงบประมาณ2562 ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB 12 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอรายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการปี งบประมาณ2562 ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB17.3 ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนชองหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB17.2 ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อยเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเขาย้อย พร้อมคู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB17.1 ขอเผยแพร่การประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบนของโณงพยาบาลเเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB15.4 ขออนุญาติเผยแพร่ประกาศเจนตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลเขายย้อย ทุกช่องทาง ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB15.3 ขอเผยแพร่ภาพแสดงเจตนารมณ์ ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB15.2 การประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB15.1 ขออนุญาติเผยแพร่ประกาศเจนตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลเขายย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
27 พ.ค. 2562 ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปีงบประมาณ2562ประจำเดือนเมษายน2562 ผู้ดูแล
27 พ.ค. 2562 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล หัวข้อ ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปีงบประมาณ2562ประจำเดือนเมษายน2562 ผู้ดูแล
21 พ.ค. 2562 EB20.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB20 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเขายย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
21 พ.ค. 2562 EB20.4 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ดูแล
21 พ.ค. 2562 EB20.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
15 พ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรง และจัดทำเอกสารด้านงานประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 ผู้ดูแล
15 พ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารด้านงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 1/2562 ผู้ดูแล
14 พ.ค. 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรง และจัดทำเอกสารด้านงานประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 ผู้ดูแล
14 พ.ค. 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารด้านงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 1/2562 ผู้ดูแล
2 พ.ค. 2562 EB20.2 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ดูแล
24 เม.ย. 2562 ประกาศ เรื่องจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรงและจัดทำเอกสาร โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
24 เม.ย. 2562 ประกาศ เรื่องจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบันทึกข้อมูล และจัดทำเอกสารด้านงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
24 เม.ย. 2562 ประกาศเรื่องจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
23 เม.ย. 2562 EB12 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบแผน Planfin ปี 2562 ไตรมาส 2 ผู้ดูแล
23 เม.ย. 2562 ขอเผยเผยแพร่ แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลขอเผยแพร่ปรับแผนPlanfin ผู้ดูแล
23 เม.ย. 2562 ขอเผยแพร่ ขออนุมัติแผนประมาณการ Planfin 2562 ผู้ดูแล
11 เม.ย. 2562 EB20.1 ขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลชุมชน ผู้ดูแล