KHAOYOI HOSPITAL

โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและสร้างเสริมคุณภาพชุมชนประกาศ

ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 24 ขอนำผลการกำกับติดตามแผนป้องกันทุจริตเผยแพร่ให้กับสาธารณชนทราบ 22 มี.ค. 2562
EB 24 ขอรายงานผลกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 22 มี.ค. 2562
EB 25 ขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่องมาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเขาย้อย 20 มี.ค. 2562
EB 25 ขอเผยแพร่มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเขาย้อย 20 มี.ค. 2562
EB 25.6 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB 25 มาตราฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 20 มี.ค. 2562
ขอเผย EB 11แพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ราบงานผลการปฏิบัติงานตามแผน plainfin 2561 20 มี.ค. 2562
ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB9 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม plan ปี 2562 ไตรมาส1 20 มี.ค. 2562
ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล EB9 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม planfin ปี 2561 20 มี.ค. 2562
ขอเผยแพร่ สขร1 กุมภาพันธ์ 2562 7 มี.ค. 2562
ขอเผยแพร่ สขร1 มกราคม 2562 7 มี.ค. 2562
ขอเผยแพร่ สขร1 ธันวาคม 2561 7 มี.ค. 2562
ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB 9.7.5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 7 มี.ค. 2562

กิจกรรม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงเรียนบ้านเข้าย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงเรียนบ้านเข้าย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดงานโดยนายอำเภอเขาย้อย กล่าวรางานโดยสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย


โรงพยาบาลเขาย้อยขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรอง นพ.สสจ.คนใหม่ ท่านรองโกศล กลิ่นมาลี
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อยขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรอง นพ.สสจ.คนใหม่ ท่านรองโกศล กลิ่นมาลี