KHAOYOI HOSPITAL

โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ประชาชนไว้วางใจประกาศ

ITA ปี 63 (EB2) (2.8) คำสั่งโรงพยาบาลเขาย้อย ที่ 40/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลเขาย้อย ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 6 ธ.ค. 2562
ITA ปี 63 EB1 (1.4) ภาพบันทึกการเผยแพร่ รายงานสรุปการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเขาย้อย ผ่านหน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลเขาย้อย 4 ธ.ค. 2562
ITA ปี 63 EB1 (1.3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเขาย้อย 4 ธ.ค. 2562
ITA ปี 63 EB1 (1.2) รายงานการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเขาย้อย 4 ธ.ค. 2562
ITA ปี 63 EB1 (1.1) บันทึกรายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2562 4 ธ.ค. 2562
ITA ปี 63 (EB2) (2.19) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทาง เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 2 ธ.ค. 2562
ITA ปี 63 (EB4) ข้อ2. แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2 ธ.ค. 2562
ITA ปี 63 (EB4) ข้อ1. แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2 ธ.ค. 2562
ITA ปี 63 (EB2) (2.21) แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563 2 ธ.ค. 2562
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือการรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 27 พ.ย. 2562
ขอเผยแพร่ รายงานผลการติดตามแผนplanfin ปีงบประมาณ 2563ประจำเดือนตุลาคม 19 พ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิยา นักกายภาพบำบัด 19 พ.ย. 2562