วิสัยทัศน์ ( Vision )

โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ประชาชนไว้วางใจ

พันธกิจ ( Mission )

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมสี่มิติในระดับทุติยภูมิตามมาตราฐาน
2. พัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ( คน/เงิน/ของ)
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชียวชาญเฉพาะทาง
6. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ

ค่านิยม ( Values )

1. รักองค์กร
2. ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3. ความสามัคคี
4. คุณธรรมและจริยธรรม
5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้