ประวัติโรงพยาบาล


พ.ศ 2525
26 ก.ค.
จุดเริ่มต้น
อำเภอเขาย้อยได้รับหนังสือของจังหวัดที่ สส.0217/รช.3/ว.134 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 แจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะสร้างโรงพยาบาลอำเภอขึ้นให้ครบทุกอำเภอ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด10 เตียง ให้อำเภอและท้องถิ่นดำเนินการจัดหา
          1. ที่ดินสำหรับก่อสร้างต้องไม่ต่ำกว่า 25 ไร่
          2. ความเหมาะสมของดิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ 2527
เริ่มก่อสร้าง
ทางอำเภอเขาย้อยได้ทราบแน่นอนแล้วว่าจะได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ในปี พ.ศ. 2527 ทำให้ผู้บริหารระดับท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนเกิดความหวังที่จะได้มีโรงพยาบาลในอำเภอขึ้น และมีความกระตื้นรือร้นที่จะระดมทุนเพื่อที่จะขยายให้เป็น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
          กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันให้ทราบว่า ได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงแต่ถ้าต่อไปโรงพยาบาลสามารถดำเนินการอย่างมีคุณภาพ และปริมาณสูง ก็จะอนุมัติให้ขยายเป็น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
          การก่อสร้างโรงพยาบาลเขาย้อยจึงได้เริ่มขึ้น โดยในเริ่มแรกได้มีการสร้าง
อาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 1 ครอบครัว
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 2 ครอบครัว
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 4 ครอบครัว
โรงซักฟอกจำนวน 1 หลัง
โรงไฟฟ้า พร้อมทั้งรั้วลวดหนามและหินคลุกจนเสร็จ
พ.ศ 2528
9 ก.ย.
เปิดทำการ (อย่างไม่เป็นทางการ)
โรงพยาบาลเขาย้อยสามารถเปิดรับการรักษาได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ 2528 เป็นต้นมาอย่างไม่เป็นทางการ
พ.ศ 2529
1 ก.ย.
เปิดทำการอย่างเป็นทางการ
ประชาชนชาวอำเภอเขาย้อย ได้มาร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลเขาย้อยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2529 โดยมีผู้เข้ามาร่วมพิธีอย่างมากมาย มีผู้บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรถพยาบาล นอกจากนี้ยังมีผู้สมทบทุนเพื่อสร้างตึกผู้ป่วย 30 เตียง หลังจากนั้นทางโรงพยาบาลเขาย้อยและคณะกรรมการจึงได้รีบดำเนินการตามขั้นตอนที่จะสร้างตึกใหม่นี้ขึ้นมา
พ.ศ 2558
ปัจจุบัน
นับเป็นปีที่ 30 ของการก่อตั้งโรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย ได้พัฒนาจากเดิมไปอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และด้านสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นหลายร้อยโรงงาน พนักงานในโรงงานนอกจากจะเป็นประชนในเขตอำเภอเขาย้อย ต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัดแล้ว ยังเป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และ อื่นๆ โรงพยาบาลเขาย้อยมีหน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตอำเภอเขาย้อยและบริเวณใกล้เคียง จึงนับเป็นภาระงานที่หนักมากสำหรับโรงพยาบาลประจำอำเภอที่เล็กนี้ แต่ด้วยความใส่ใจทั้งผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล จึงทำให้งานของโรงพยาบาล สำเร็จลุล่วงไปได้ ทางโรงพยาบาลได้รับเงินสนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้รับการสนันสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผลทำให้การบริการรักษาพยาบาลบังเกิดผลเป็นที่น่าพอใจ เป็นที่ยอมรับนับเป็นคุณูปการที่ทุกท่านได้มอบให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย บัดนี้ ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งบุคลากรทุกสายงานเพื่อให้มีมาตราฐานทัดเทียมโรงพยาบาลอื่นๆอันเกิดผลดีต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในอำเภอเขาย้อยของเราต่อไป