คณะผู้บริหาร


...
พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อย
โทร 032562200 ต่อ 101
e-mail orawanpor@gmail.com

...
นางสาวนิภาวรรณ ธาตุทอง
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
โทร 032562200 ต่อ 115
e-mail knanthat@gmail.com
...
น.ส.สิริดาว นิพันธวงศ์กร
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
โทร 032562200 ต่อ 149

...
นางณัฐนภัสสร์ ธัญญาพงษ์
หัวหน้ากลุ่มพยาบาล
โทร 032562200 ต่อ 137
e-mail natnaphat@yahoo.com
...
นางสาวกัลย์ชิสา เตชะเรืองภิรมย์
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โทร 032562200 ต่อ 109...
นางพิชญา ต่วนเครือ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และหัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
โทร 032562200 ต่อ 103
e-mail khaoyoilab@hotmail.com
...
นางนภา คล้ายโพธิ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
โทร 032562200 ต่อ 137
e-mail napa01.napa02@gmail.com
...
นางทีนุชา ทันวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร 032562200 ต่อ 115
e-mail teenucha@hotmail.com
...
น.ส.ศรัญญา มั่งเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
โทร 032562200 ต่อ 131...
น.ส.รสริน ใจเย็น
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
โทร 032562200 ต่อ 144
...
นางสาวรุจิรา เทพลำลึก
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร 032562200 ต่อ 123