วิสัยทัศน์ ( Vision )

โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและสร้างเสริมคุณภาพชุมชน

พันธกิจ ( Mission )

มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิที่เป็นไปตามมาตรฐานครอบคลุม 4 มิติ
เป็นแหล่งสนับสนุนด้านบริการและวิชาการในการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพชุมชน
เสริมสร้างพลังชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เป็นสามารถดูแลตนเองให้อย่างยั่งยืน

คำนิยม ( Values )

มุ่งเน้นผู้ป่วย ช่วยเหลือชุมชน คนร่วมพัฒนา พาองค์กรก้าวไกล คนในองค์กรมีความสุข