ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
20 ส.ค. 2562 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ (เฉพาะจ้างเหมาต่อเนื่อง) ผู้ดูแล
14 ส.ค. 2562 ขอเผยแพร่ แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562 แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 ผู้ดูแล
14 ส.ค. 2562 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ดูแล
28 ก.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินการตามแผน planfin ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ผู้ดูแล
28 มิ.ย. 2562 รายงานผลลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแล
28 มิ.ย. 2562 ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ผู้ดูแล
24 มิ.ย. 2562 ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อ กำหนดสถานที่และวันสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ผู้ดูแล
19 มิ.ย. 2562 EB21.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข็อมูล EB21 ผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
19 มิ.ย. 2562 EB21.4 รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
14 มิ.ย. 2562 ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ผู้ดูแล
13 มิ.ย. 2562 EB14 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฎิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ผู้ดูแล
13 มิ.ย. 2562 EB14 ขอเผยแพร่ ประกาศรายงานประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้ดูแล
12 มิ.ย. 2562 EB21.2 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเขาย้อย จังเพชรบุรี ผู้ดูแล
12 มิ.ย. 2562 EB21.1 ขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
12 มิ.ย. 2562 EB17.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ EB17 ผลการกำกับติกตามและสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
12 มิ.ย. 2562 EB17.4 รายงานผลกำกับ ติดตามผลประกาศมาตรการป้องกันการับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB12 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ขอรายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการปีงบประมาณ2562 ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB 12 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอรายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการปี งบประมาณ2562 ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB17.3 ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนชองหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB17.2 ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อยเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเขาย้อย พร้อมคู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB17.1 ขอเผยแพร่การประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบนของโณงพยาบาลเเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB15.4 ขออนุญาติเผยแพร่ประกาศเจนตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลเขายย้อย ทุกช่องทาง ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB15.3 ขอเผยแพร่ภาพแสดงเจตนารมณ์ ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB15.2 การประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ผู้ดูแล
31 พ.ค. 2562 EB15.1 ขออนุญาติเผยแพร่ประกาศเจนตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลเขายย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
27 พ.ค. 2562 ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปีงบประมาณ2562ประจำเดือนเมษายน2562 ผู้ดูแล
27 พ.ค. 2562 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล หัวข้อ ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปีงบประมาณ2562ประจำเดือนเมษายน2562 ผู้ดูแล
21 พ.ค. 2562 EB20.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB20 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเขายย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
21 พ.ค. 2562 EB20.4 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ดูแล
21 พ.ค. 2562 EB20.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล