ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
2 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.7) คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1956/2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
2 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.5) บันทึกข้อความ โรงพยาบาลเขาย้อย ที่ พบ 0032.301/358 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อ/จ้างและสั่งการ ผู้ดูแล
2 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.1) คำสั่งโรงพยาบาลเขาย้อย ที่ 19/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุโรงพยาบาลเขาย้อย ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ดูแล
2 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.15) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ สธ. 0217/ว.3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้ ผู้ดูแล
2 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.11) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีเกิน(100,000 บาท) ผู้ดูแล
2 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.10) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีไม่เกิน (100,000บาท) ผู้ดูแล
2 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.9) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค.0405.4/ว.322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e ผู้ดูแล
1 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB3) ข้อ2. การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (ที่สูงที่สุด) ผู้ดูแล
1 ต.ค. 2562 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาย้อย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตราตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา ผู้ดูแล
24 ก.ย. 2562 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อนำผลการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป ผู้ดูแล
24 ก.ย. 2562 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หัวข้อ ผลการดำเนินงานตามแผน planfin ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ผู้ดูแล
29 ส.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.17) การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) วงเงินสูงสุด ผู้ดูแล
14 ส.ค. 2562 ขอเผยแพร่ แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562 แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 ผู้ดูแล
14 ส.ค. 2562 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ดูแล
9 ส.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.6) บันทึกข้อความ โรงพยาบาลเขาย้อย ที่ พบ 0032.301/62/1050 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้ดูแล
9 ส.ค. 2562 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ (เฉพาะจ้างเหมาต่อเนื่อง) ผู้ดูแล
28 ก.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินการตามแผน planfin ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ผู้ดูแล
8 ก.ค. 2562 EB22.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแล
8 ก.ค. 2562 EB22.4 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและอนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ ผู้ดูแล
8 ก.ค. 2562 EB22.3 ภาพประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลชุมชน ผู้ดูแล
8 ก.ค. 2562 EB22.2 รายชื่อผู้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลชุมชน ผู้ดูแล
8 ก.ค. 2562 EB22.1 ขอเผยแพร่ รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและอนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ ผู้ดูแล
28 มิ.ย. 2562 รายงานผลลการดำเนินงานตามแผน Planfin ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแล
28 มิ.ย. 2562 ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ผู้ดูแล
24 มิ.ย. 2562 ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อ กำหนดสถานที่และวันสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ผู้ดูแล
19 มิ.ย. 2562 EB21.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข็อมูล EB21 ผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
19 มิ.ย. 2562 EB21.4 รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
14 มิ.ย. 2562 ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ผู้ดูแล
13 มิ.ย. 2562 EB14 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฎิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ผู้ดูแล
13 มิ.ย. 2562 EB14 ขอเผยแพร่ ประกาศรายงานประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้ดูแล