ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
9 ม.ค. 2562 ขอเผยแพร่ EB9.1 (1.2)โครงสร้างองค์กร ผู้ดูแล
8 ม.ค. 2562 EB9.6 ขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนผลงานรอบ3เดือน ผู้ดูแล
7 ม.ค. 2562 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB 15 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
28 ธ.ค. 2561 EB 23 ขอเผยแพร่อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเขาย้อยประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ดูแล
28 ธ.ค. 2561 EB 23 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอผยแพร่ข้อมูล ขอนำแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผู้ดูแล
28 ธ.ค. 2561 EB 26 ขอเผยแพร่ กระบวนการงานการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ผู้ป่วยนอก ผู้ดูแล
28 ธ.ค. 2561 EB 26 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 26 มาตราฐานและความเป็นธรรมในการให้บริการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ผู้ดูแล
28 ธ.ค. 2561 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB19 ขอนำกลุ่มโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผู้ดูแล
28 ธ.ค. 2561 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB9 ขอนำแผน planfin 2562 เผยแพร่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้ดูแล
26 ธ.ค. 2561 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการที่ 2 (ITA ปี2562) ผู้ดูแล
26 ธ.ค. 2561 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการที่ 1 (ITA ปี2562) ผู้ดูแล
25 ธ.ค. 2561 ขอเผยแพร่ EB10 ขออนุมัติแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเขาย้อย planfin ปี2526 25 ธันวาคม 2561 ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2561 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากรด้าน ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2561 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ดูแล
12 ธ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 หัวข้อ : การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างอย่างเป็นระบบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 หัวข้อ : การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างอย่างเป็นระบบ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ/จ้าง ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 หัวข้อ :รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ/จ้างประจำปี ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 หัวข้อ : การกำหนดมาตรกาล กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2 (ส่งแบบประเมิน ITA ปี 2562) ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1 (ส่งแบบประเมิน ITA ปี 2562) ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 แบบแสดงบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท) ผู้ดูแล
11 ธ.ค. 2561 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท) ผู้ดูแล
1 ธ.ค. 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทาง ผู้ดูแล
30 พ.ย. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) ผู้ดูแล
29 พ.ย. 2561 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ/จ้าง ทุกวิธี ของหน่วยงาน (โครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย) ผู้ดูแล
29 พ.ย. 2561 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเขาย้อย (หัวข้อ:แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ผู้ดูแล
29 พ.ย. 2561 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มของการเผยแพร่ข้อมูล EB8แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ ผู้ดูแล
29 พ.ย. 2561 ขอเผยแพร่ ขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 ผู้ดูแล