ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
22 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 24 ขอนำผลการกำกับติดตามแผนป้องกันทุจริตเผยแพร่ให้กับสาธารณชนทราบ ผู้ดูแล
22 มี.ค. 2562 EB 24 ขอรายงานผลกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้ดูแล
20 มี.ค. 2562 EB 25 ขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่องมาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
20 มี.ค. 2562 EB 25 ขอเผยแพร่มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
20 มี.ค. 2562 EB 25.6 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB 25 มาตราฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ผู้ดูแล
20 มี.ค. 2562 ขอเผย EB 11แพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ราบงานผลการปฏิบัติงานตามแผน plainfin 2561 ผู้ดูแล
20 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB9 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม plan ปี 2562 ไตรมาส1 ผู้ดูแล
20 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล EB9 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม planfin ปี 2561 ผู้ดูแล
7 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่ สขร1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ดูแล
7 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่ สขร1 มกราคม 2562 ผู้ดูแล
7 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่ สขร1 ธันวาคม 2561 ผู้ดูแล
7 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB 9.7.5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผู้ดูแล
7 มี.ค. 2562 ขอเผยแพร่ EB9.5 ข้อร้องเรียน ผู้ดูแล
1 มี.ค. 2562 EB 13 ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB13 ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ดูแล
1 มี.ค. 2562 EB 13 ขอเผยแพร่ ขออนุมัติลงนามประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
20 ก.พ. 2562 ขอเผยแพร่ ขออนุมัติแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขปี งบประมาณ 2562ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2562 ผู้ดูแล
20 ก.พ. 2562 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB18 ขอนำแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสำนักงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ2562 ผู้ดูแล
20 ก.พ. 2562 ขอเผยแพร่ EB17 ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 ผู้ดูแล
20 ก.พ. 2562 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB 17 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ดูแล
20 ก.พ. 2562 EB 15 ขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตราการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าาที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ผู้ดูแล
22 ม.ค. 2562 ขอเผยแพร่ขอรายงานดำเนินงานตามโครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดี ผู้ดูแล
22 ม.ค. 2562 ขอเผยแพร่ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดี ผู้ดูแล
22 ม.ค. 2562 ขอเผยแพร่แบบฟอร์มของการเผยแพร่ข้อมูล EB7ขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามโครงการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดี ฯ ผู้ดูแล
9 ม.ค. 2562 EB16 ขอเผยแพร่คำสั่งโรงพยาบาลเขาย้อย ที่33/2559 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ผู้ดูแล
9 ม.ค. 2562 ขอเผยแพร่การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ผู้ดูแล
9 ม.ค. 2562 ขอเผยแพร่ EB9.2 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
9 ม.ค. 2562 ขอเผยแพร่ EB9.1(9) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPH Code Of Conduct ผู้ดูแล
9 ม.ค. 2562 ขอเผยแพร่ EB9.1(8) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ผู้ดูแล
9 ม.ค. 2562 ขอเผยแพร่ EB 9.1 (7) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ราชกิจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2552 ผู้ดูแล
9 ม.ค. 2562 ขอเผยแพร่ EB9.1 (3-6) แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล